Menu ...

 


PREVENTÍVNY   PROGRAM  

ROZVÍJAJÚCI  SOCIÁLNE   A   EMOCIONÁLNE   ZRUČNOSTI

„S R D C E     N A    D L A N I“

 

Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante sa zapojila do preventívneho programu „Srdce na dlani“.  Program sa uskutočnil v mesiacoch september, október a november 2014.           

Cieľovou skupinou boli žiaci 3. a 4. ročníka našej školy – deti bezproblémové i agresívne, deti nadané i sociálne kompetentné.

Hlavným cieľom programu bolo naučiť deti predvídať dôsledky svojich reakcií a predísť tak antisociálnemu správaniu. Deti si tieto zručnosti rozvíjali a naučili sa, ako riešiť medziľudské vzťahy prosociálnymi spôsobmi. Vďaka Mgr. Henriete Popluhárovej a Mgr. Kristíne Tarrovej, ktoré celý program viedli, sa podarilo spĺňať i čiastkové ciele: zvyšovať bezpečnosť v triedach, udržiavať dobrý psychický a zdravotný stav detí, rozvíjať zručnosti, ktoré znížia agresivitu, zvyšovať sociálne kompetencie. Splniť ciele sa podarilo i vďaka špecifickým metódam programu: využitie názorných ukážok, práca s fotografiami detí, diskusia, hranie v roli, precvičovanie modelových situácií, usmerňovanie.

Na stretnutiach s odborníčkami sa naše deti pri realizácii programu učili:

pomenúvať city: šťastia, smútku, hnevu, prekvapenia, strachu a znechutenia,

definovať znaky týchto emócií v telesnom prejave,

akceptovať rozdielnosť emócií a skutočnosť, že tú istú situáciu môžu rôzni ľudia prežívať rôzne,

pochopiť, že city sa menia,

rozvíjať si empatiu vo vzťahu k iným deťom predvídaním ich citov v rôznych situáciách,

hovoriť o potrebe dôvery, o tom, ako sa zverovať so svojimi citmi a o potrebe dieťaťa  „mať dospelého, ktorému dôverujem“,

používať spôsoby, akými sa možno upokojiť v situácii, keď som nahnevaný, vyľakaný či vystrašený:  -          3x sa zhlboka nadýchnuť,
                       -          počítať pospiatky od 5 do 0,
                       -          myslieť na upokojujúce veci,
                       -          rozhovor so sebou

používať kroky riešenia problému:      

1.    pomenuj problém
2.    vymenuj všetky možnosti
3.    polož otázky
4.    vyber jednu možnosť
5.    urob to

domýšľať dôsledky svojho konania – v bode tri: polož otázky!

- Je to bezpečné? (Skúmali u všetkých možností riešenia.)

-  Aké city to môže vyvolať u iných?

-  Je to spravodlivé?

-    Bude to fungovať?

riešiť situáciu – Čo robiť, ak ma rodičia nečakajú pred školou, ako sme sa dohodli?

použiť možnosť ignorovať rozptýlenie: „Zostať ticho a odvrátiť sa!“

spôsob, ako zdvorilo niekoho vyrušiť:
1.   Čakať na prestávku v rozhovore.
2.   Povedať „prepáčte“.
3.   Položiť otázky.

  pracovať v rozmanitých dvojiciach, aby sa učili akceptovať rôznosť iných ľudí,

precvičovať „rozhovor so sebou“ – využitie vlastných pozitívnych myšlienok, vyjadrení, ktoré môžu zvýšiť úspech v záťažových situáciách,

spôsoby, ako sa vyhýbať bitke, ako čeliť nadávaniu a dobiedzaniu použitím techník zvládania hnevu a stratégie riešenia problémov:

1.         Upokoj sa!
2.         Nadávajúceho ignoruj a odíď!
3.         Povedz, ako sa cítiš. Požiadaj dotyčného, aby prestal!
4.         Ak to nezaberie, požiadaj o pomoc dospelého.          

rešpektovať a dodržiavať pravidlá:
·        Keď niekto rozpráva, počkám, kým dokončí, až potom začnem ja.
·        Ak chcem niečo povedať, prihlásim sa.
·        Rešpektujem názory iných.
·        Nevysmievam sa.
·        Keď niekto rozpráva, počúvam ho.

Veríme, že odborné rady našich psychologičiek „Kiky a Heni“ budú naše deti úspešne dodržiavať a využívať nielen v škole, ale i v živote. My, učitelia, im budeme v tom i naďalej pomáhať.

 Karin Ščasná

Fotogaléria