Menu ...

 


Informácie o školskej knižnici


Školská knižnica je pre Vás otvorená každý deň !

P: 12,35 hod - 14,35 hod Mgr. Ingrid Bohušová
U: 12,35 hod - 14,35 hod Mgr. Karin Ščasná
S: 12,35 hod - 14,35 hod Mgr. Ivana Tušková
Š: 12,35 hod - 14,35 hod Mgr. Anna Novosadová
P: 11,40 hod - 13,40 hod Mgr. Ingrid Bohušová


Výpožičný poriadok

Preukaz používateľa sa vystavuje po vyplnení prihlášky a zaplatení registračného poplatku.
Oprávňuje ho využívať služby knižnice.
Preukaz používateľa je neprenosný.
Platnosť preukazu používateľa je potrebné každoročne obnovovať.
Používateľ môže mať súčasne vypožičané 3 knihy.
Počas výpožičky používateľ knihy chráni pred poškodením.
Výpožičná lehota je 30 kalendárnych dní.
Výpožičnú lehotu možno pred jej uplynutím na požiadanie používateľa predĺžiť, a to najviac dvakrát o ďalších 30 kalendárnych dní.
Používateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu v takom stave, v akom ju v knižnici prevzal. Nesmie poškodiť čiarový kód.
Pri poškodení alebo strate vypožičanej knihy je používateľ povinný nahradiť škodu.

Cenník služieb

Zápis čitateľa a vydanie preukazu na 1 kalendárny rok : 1 €
Nedodržanie výpožičnej lehoty : 0,2 €
Poškodenie knihy : podľa ceny a stupňa poškodenia
Strata knihy: priniesť rovnaký titul alebo uhradiť cenu knihy