Menu ...

 


Pozor, sme na ceste!

Deti sú účastníkmi cestnej premávky. Aby sme znížili riziko tragédií na cestách, žiaci si svoje vedomosti preverujú na dopravnom ihrisku. Dopravná výchova pomáha deťom osvojiť si návyky správania sa v dopravných situáciách. Naša škola, Základná škola Jana Amosa Komenského, zorganizovala 29. apríla 2015 súťaž zameranú na motivovanie záujmu žiakov o dopravnú výchovu.

Deti primárneho vzdelávania si overili svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v dopravnej súťaži „Pozor, sme na ceste!“. Súťaž, ktorú v réžii Mgr. Karin Ščasnej, Mgr. Anny Novosadovej a Aleny Kiradžievovej pripravili učitelia a vychovávatelia školy, pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Každá trieda z jednotlivých ročníkov vyslala troch súťažiacich. Losovaním sa vytvorilo deväť družstiev po štyri deti. V každom družstve bol reprezentant prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov. V teoretickej časti - vypĺňanie testu na PC – sa deti presvedčili, či ako chodci alebo cyklisti ovládajú pravidlá cestnej premávky nielen teoreticky, ale vedia ich uplatňovať i v praxi. Ďalšia súťažná disciplína bola zameraná na znalosti dopravných značiek. V praktickej časti si deti zmerali sily v obratnosti, šikovnosti a v rýchlostnej jazde a slalome na kolobežke. Pre nesúťažiace deti boli pripravené stanovištia, na ktorých si hravou formou preskúšali poznatky z cestnej premávky. Prvé stanovište ponúklo interaktívne zopakovanie vedomostí pomocou prezentácie k dopravnej tematike. Na ďalšom stanovišti sa zahrali dopravné pexeso, domino a svoju kreativitu využili vo vymaľovávaní dopravných značiek. Keďže deti na našej škole sa od prvého ročníka učia anglický jazyk, využili sme zábavnou formou dopravnú tematiku aj v komunikácii v cudzom jazyku. Jarné počasie nám prialo, preto si všetky deti vyskúšali kolobežkovanie, čo si vyžadovalo poriadnu dávku koordinačných schopností. Po úžasnom výkone sa deti započúvali do prednášky pána Vladimíra Tomčányiho z cyklistického klubu CK AB Sereď, s ktorým prišli aj dvaja hostia – Peter Suhaj a reprezentant v cyklistike Marián Filo. Deťom porozprávali o jarnej údržbe bicykla, o podmienkach bezpečného bicyklovania i o dôležitosti športovania. Bicyklovanie, kolobežkovanie je veľmi vhodný spôsob pohybu i aktívneho využitia voľného času. Po prednáške deti netrpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže. Všetci súťažiaci boli odmenení medailou s emblémom súťaže – kolobežkou. Šampióni si z rúk riaditeľky školy, Mgr. Zuzany Súdinovej, prevzali diplomy a víťazné poháre. Pani riaditeľka ocenila snahu všetkých detí a pripomenula im zmysel celej súťaže. Pripomenula deťom, aby získané vedomosti, zručnosti a skúsenosti plnohodnotne využívali aj v praxi, ako zodpovední účastníci cestnej premávky.

Učiteľky a vychovávateľky prostredníctvom konkrétnych zážitkov a názorných ukážok pomohli deťom k osvojeniu si dopravných predpisov a správnemu riešeniu dopravných situácií. Poslanie dopravnej súťaže sa podarilo splniť a z netradičného dopravného vyučovania si všetci odniesli príjemný zážitok.

Karin Ščasná

Fotogaléria