Menu ...

 


Ľudovít Štúr stále aktuálny

Dňa 11.3.2015 pedagogičky našej školy Daria Braunová, Jana Červeňová, Zuzana Grycová a Karin Ščasná sa zúčastnili výstavy realizovanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra – reformátora slovenskej spoločnosti - konanej na Bratislavskom hrade a následnej prezentácie SNM a RP MPC Bratislava súvisiacej s touto výstavou.

Stretnutie otvorila príhovorom p. PaedDr. Darina Bačová z RP MPC Bratislava a informovala prítomných o organizácii celého popoludnia. Po nej sa účastníkom prihovorila p. Martina Muráňová  zo SNM – Historické múzeum Bratislavský hrad a v krátkosti ich informovala o možnostiach využitia  inštalovaných interaktívnych stanovíšť. Následne sa všetci presunuli do Hudobnej siene Bratislavského hradu, kde žiaci dramatického krúžku Základnej školy v Ivanke pri Bratislave predviedli dramatizáciu najznámejších udalostí zo života Ľ. Štúra. Po nej nasledovali príhovory riaditeľky RP MPC Bratislava RNDr. Márii Nogovej, PhD. a Pavla Komoru, kurátora výstavy, ktorý výstavu pripravoval približne rok.

Po príhovoroch nasledovala prehliadka výstavy - je poňatá komplexne a zachytáva nielen udalosti zo života Ľudovíta Štúra, ale tematicky sa viaže k vývoju spisovného jazyka od veľkomoravského obdobia až po súčasnosť. Kurátor výstavy pripomenul, že pri niektorých exponátoch ide doslova o unikáty, ktoré pedagógov zaujali. Napríklad fotografia – portrét Štúra na slanom papieri z roku 1850, dagerotypia, kde je s činiteľmi slovenskej politiky z roku 1849. Dve dagerotypie zachytávajú Jozefa Miloslava Hurbana a Mikuláša Dohnányho. Je možné zhliadnuť originálne exponáty - Memorandum národa slovenského, 1.zápis v matrike evanjelického lýcea o Ľudovítovi Štúrovi, exponáty viažuce  sa k životu Ľ. Štúra i také, ktoré výstižne dokresľovali jeho činnosť.  Na výstave je inštalovaných vyše 400 exponátov. Najvýznamnejšie exponáty pochádzajú zo Slovenského národného múzea – Historické múzeum, Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, z knižnice SNM, Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, múzeí v Myjave, v Topoľčanoch. Pán Komora prispel na výstavu aj zo svojej súkromnej zbierky. Počas seminára bol k dispozícii a ochotne sa účastníkom venoval a odpovedal na ich otázky.

Po absolvovaní prehliadky výstavy si pedagógovia prezreli i prakticky vyskúšali činnosti v interaktívnej miestnosti, ktorá má hravým a pútavým spôsobom priblížiť život Ľ. Štúra žiakom. Jednotlivé stanovištia predstavujú Štúra ako politika, vzdelanca a literáta. Na výstave majú žiaci nielen možnosť doplniť si informácie o živote Ľ. Štúra, ale aj pozrieť sa na neho ako na človeka, ktorého aktivita stále ponúka priestor na zamyslenie a diskusie. 

Dúfajme, že rovnaké nadšenie, aké výstava vyvolala u pedagógov, vyvolá i u našich žiakov, ktorí výstavu istotne navštívia.

Fotogaléria