Menu ...

 


Fyzikálna show na UKF v Nitre aj so 6.B a 7.C

Dňa 17.12. 2014 sa triedy 6.B a 7.C (spolu s vybranými žiakmi zo 7.A a 7.B) pod dozorom pánov učiteľov P. Kostolányiho a Š. Haringu po tretej vyučovacej hodine zúčastnili fyzikálnej exkurzie Fyzika naživo v priestoroch nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa na Triede Andreja Hlinku 1. Do Nitry sme sa prepravili zo Serede objednaným autobusom, ktorý nás vyložil priamo pred Fakultou prírodných vied, kde sa fyzikálna exkurzia konala. Program exkurzie sa skladal v prevažnej časti z fyzikálnych experimentov, ktoré boli sprevádzané hovoreným slovom. Celkove bolo prezentovaných 25 až 30 experimentov, rozdelených do jednotlivých oblastí fyziky, ktoré plynulo na seba nadväzovali. Experimenty boli volené s ohľadom na vekovú hranicu cieľovej skupiny (teda žiakov druhého stupňa základnej školy) od jednoduchších ku zložitejším. Jednotlivé experimenty boli následne v krátkosti vysvetlené a bol objasnený ich fyzikálny princíp. Za najpríťažlivejšie experimenty boli považované tie, ktoré mali prekvapivý výsledok. Žiaci sledovali množstvo fyzikálnych pokusov z rôznych tematických celkov, ktoré sú súčasťou ISCED 2 vo fyzike. Fyzikálne pokusy predvádzali a vysvetľovali vysokoškolskí pedagógovia a doktorandi z Katedry fyziky UKF v Nitre pod vedením PaedDr. Ľubomíri Valovičovej, PhD. Po skončení exkurzie sme opustili budovu UKF, pred ktorou nás čakal autobus, ktorý nás odviezol naspäť do Serede na triedne vianočné večierky. Žiaci boli radi, že sme mali možnosť vidieť experimenty, ktoré by sa na hodinách fyziky vzhľadom k prílišnej časovej alebo finančnej náročnosti nedali uskutočniť.

Žiaci našej školy sa na tejto fyzikálne exkurzii správali veľmi dobre a tak si o rok túto akciu zopakujeme.

 

Fotogaléria